10 Contoh Geguritan Pupuh Pangkur Bali

Beranda / Pendidikan / 10 Contoh Geguritan Pupuh Pangkur Bali

Contoh Geguritan Pupuh Pangkur Bali

Pupuh Pangkur
Yan padé ada pyangk.
Sahi piwal sapituduh byang aji,
Ngawinang byang aji sungsut,
Pyanaké buka kéto,
Twara pyanak kabawos antuk sang sadu.
Twah padang kabawosang,
Réh masolah twara becik.

Bwina sang nyentanayang,
Tan marasa
mapyanak katampénin,
Reh pyanaké mumpang laku,
Tan pisan nglaksanayang,
Sekancan tutur pituduh bapébu
Kalintang ya nirdon pisan,
Ipyanak tan manut indik.

Postingan Terkait

Sakerah sedaging jagat,
Mangacepang kasubhagyané mahurip,
Larapanné sida kapangguh,
Majalaran saking pyanak,
Hané bakti baan solah né rahayu,
Satata ngawinang lédang,
Tan pisan masolah rusit.

Tan kapatut to ipyanak,
Yan lumbarin tuara pacang pituturin,
Mawastu yan ngatahutu,
Ngawé duhkitan ibapa,
Sakéwala yaning uling cenik huruk,
Hurukang kasusilan,
Ngawé suka byang aji.

Cutet ipun to ipyanak,
Tan kapatut uling cenik lumbarin,
Buatang to remba tuntun,
Uling cenik dabdabang,
Apang caluh masolah ané rahayu,
Yen kasép pacang ngurukang,
Sinah dadi makéwehin.

Antuk ida sang widagdha,
Kawon becik solah pyanak kaselehin,
Yadyan masolah rahayu,
Apa buin yan dursila,
Patut pisan kahuningin yayah ibu,
Tan dados talémanang,
Indiké ngemban nuturin.

Yan padé ento ipyanak,
hané pradnyan yadin ngelah dosa kincit,
sinah sida ruwat lebur,
olih guna-ning pyanak,
yéning padé dosan pyanaké agung,
kabisayané kikitan,
nirdon kaprajnyanan sami.

Pidabdab ida sang pradnyan,
Saking alit okané katuturin,
Mangdané teleb mahuruk,
Daging kakecap agama,
Yan wus resep bakti ring sang yayah ibu,
Sinah pacang tresna sayang,
Réh okané tutut bakti.

Yen pyanaké suba bajang,
Sinah kéweh pacang mariksa mangemit,
Méndran keneh nyané metu,
Mangda ké suba makuren,
Kénkén bahan ngajahin suming kin kéwuh,
Ento awanan saratang,
Pedes hurukang tuturin.

Postingan Terkait

Awinan Ida sang pradnyan,
Melid pisan mituturin oka alit,
Ngicénin wimba rahayu,
Resep ring pengajah bapa,
Tur ngiringang ngamarginin sapituduh,
Ipyanak né buka kéto,
Manggih suka guna luwih.